Over 'In Control of Alcohol & Drugs'

Waarom willen we alcohol- en drugsgebruik bij jongeren voorkomen of verder terugdringen?  Er is in Noord-Holland Noord nog steeds een grote groep jongeren die alcohol- en drugs gebruiken. Jongeren horen te groeien en te leren. Hierbij komen verleidingen waar ze mee om moeten leren gaan. Of het nu gaat om verleidingen in de vorm van middelen of situaties waar ze in terecht komen waardoor hun welbevinden (ook psychisch) wordt beïnvloed. We willen dat de jeugd weerbaar genoeg wordt om te gaan met deze verleidingen.

Jongeren zijn extra kwetsbaar voor de negatieve gevolgen van alcohol- en drugsgebruik. Hun lichaam is nog niet volgroeid en daardoor extra gevoelig.   Alcohol- en drugsgebruik tast de gezondheid aan en kan bij langdurig gebruik leiden tot verslaving. Alcohol en drugs kunnen negatieve emoties zoals woede en frustratie versterken en (sociale) remmingen verlagen. Ook kan het gebruik leiden tot agressief en gewelddadig gedrag. Gebruiken jongeren illegale drugs, dan kunnen ze betrokken raken bij de handel in de drugs en in criminele netwerken terecht komen met weer meer delictgedrag als gevolg. Preventiegerichte activiteiten gericht op jongeren leiden dan ook tot een grote maatschappelijke winst.

Doel

‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een bovenregionaal integraal programma om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen en verder terug te dringen.  Hierbij zetten in op het gebruik flink te verminderen, de startleeftijd van het gebruik te verhogen en uiteindelijk is de doelstelling om tot 0% alcohol- en drugsgebruik te komen onder de 18 jaar.

Hoe doen we dat?

We hopen onze doelen te bereiken door:

  • Samenwerking tussen de partners in de regio, waarbij het programma fungeert als aanjager, adviseur en verbinder
  • Een gezonde fysieke en sociale omgeving, voorlichting en educatie, adequaat signaleren en hulp bieden en goede wet- en regelgeving
  • De naleving op de leeftijdsgrens voor alcohol bij verkooppunten gaat omhoog
  • Op alle middelbare scholen wordt ingezet op een effectieve middelenpreventie, vanuit de visie van de Helder Op School aanpak
  • Er zijn voldoende alternatieven voor jongeren om zich te vermaken zonder middelen, en er is voldoende zicht op hun activiteiten

We volgen hierbij zoveel mogelijk de (inter)nationale richtlijnen op dit gebied, en zorgen ervoor dat we up-to-date blijven van de nieuwste interventies, ontwikkelingen en onderzoeken. Op onze website vind je dan ook altijd een betrouwbaar aanbod.

 

Voor wie? Het programma richt zich op professionals die werken met en voor jongeren. Dit zijn bijvoorbeeld ambtenaren bij gemeenten, onderwijspersoneel, jongerenwerkers of plekken waar jongeren komen in hun vrije tijd. Vanuit ons programma proberen we te adviseren welke aanpak op welke plek het beste zou werken. Want middelenpreventie is best een vak apart. Het is belangrijk dat er wordt gekeken naar de doelgroep en de juiste partners, informatie en activiteiten samen komen. Daarom geven we graag advies op maat, denken we mee in uw situatie en passen we onze uitvoering aan op wat er nodig is.

Taken

Vanuit de GGD Hollands Noorden wordt dit programma gecoördineerd om activiteiten in te zetten tot een effectieve, duurzame en structurele aanpak voor middelenpreventie. Hierbij werkt de GGD samen met de 16 gemeenten in Noord-Holland Noord, en met regionale partners. 

Het programma heeft 3 hoofdtaken:

Onderzoek & analyse

Denk hierbij van het onderzoek naar het naleven van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop, aan de jeugd- en jongerenmonitor, het delen van recent wetenschappelijk onderzoek en aan het evalueren van het programma, de interventies en onze communicatie middelen. Aan de hand van deze taak monitoren we de voortgang van het programma en onze inzet, maar kunnen we ook bijsturen zodat we steeds op de meest recente effectieve manier middelenpreventie kunnen uitvoeren.

Advies

We adviseren bovenregionaal (denk aan bestuurders in de Comissie Zorg&Veiligheid) om samen te werken en in te zetten op bestuurlijk niveau. Daarnaast kijken we subregionaal welke problemen er spelen en wat er plaatselijk wenselijk is om in te kunnen zetten. Bij lokale advisering kun je denken aan advisering aan scholen en vrijetijdsplekken om jongeren en hun omgeving te bereiken.

Interventies

Onze interventies bestaan uit het volgende:
  • Activiteiten die gericht zijn op jongeren, hun sociale omgeving, het schoolklimaat (zie interventiekaart)
  • Voorlichting en informatie delen: nieuwsbrief, webinar, voorlichtingsavonden
  • Campagnes: landelijk en lokale campagnes

Wij werken samen met